โรงเรียนเชียงใหม่นาฏยศิลป์สากล (สถาบันเชียงใหม่บัลเล่ต์)
CHIANGMAI BALLET ACADEMY

          เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2530 เดิมชื่อ "สถาบันเชียงใหม่บัลเล่ต์" ครั้งแรกใช้สถานที่สอนที่บ้านเบนนิวาส ต.วัดเกต (ซึ่งเคยเป็นสถานกงสุลญี่ปุ่น ประจำจังหวัดเชียงใหม่) ต่อมาย้ายไป เปิดสอนที่สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนาไทย
          ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ อาคารเลขที่ 362 / 30 หมู่บ้านอุษาฟ้าฮ่าม ถ.เจริญราษฎร์ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ +66(0) 53 260 373, +66(0) 53 306 358 แฟกซ์. +66(0) 53 306 357 อีเมล์. chiangmaiballetacademy@gmail.com    ซึ่งได้มีพิธีเปิดเป็นทางการและได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนประเภทอาชีวศึกษา (หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น) ในปี 2535 และได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรในปี 2544 โรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้ รางวัลสถานศึกษาดีเด่น
สมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ แห่งประเทศไทยในเดือนพฤษภาคม ปี 2545, รางวัลผ่านการประกันคุณภาพในระดับดีมาก จากกระทรวงศึกษาธิการในปี 2554 และ ปี 2557 โดยมีการประเมินผลทุก 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2554 ได้รับรางวัลต้นแบบอาเซียน จากกระทรวงศึกษาธิการในปี 2558 และล่าสุดได้รับรางวัลโรงเรียนพัฒนาดีเด่นจากสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2559